Salad măng cụt

Ngày 26-08-2014

Chả giò cá

Ngày 27-08-2014

Salad măng cụt

Ngày 23-08-2014

Chả giò cá

Ngày 24-08-2014