Gỏi nấm bào ngư

Ngày 25-11-2014

Gà chiên xốt táo

Ngày 26-11-2014

Canh sườn non táo đỏ

Ngày 28-11-2014

Gỏi nấm bào ngư

Ngày 22-11-2014

Gà chiên xốt táo

Ngày 28-11-2014