Mực xốt cay

Ngày 20-10-2014

Gà kho me

Ngày 21-10-2014

Phở xào chua ngọt

Ngày 22-10-2014

Mực xốt cay

Ngày 23-10-2014

Gà kho me

Ngày 18-10-2014

Phở xào chua ngọt

Ngày 19-10-2014