Bê chao

Ngày 25-05-2015

Lẩu tôm chua

Ngày 26-05-2015

Giò heo kho quế

Ngày 27-05-2015

Bê chao

Ngày 28-05-2015

Bê chao

Ngày 22-05-2015

Lẩu tôm chua

Ngày 23-05-2015

Giò heo kho quế

Ngày 24-05-2015